2009. július 27., hétfő

EMBERTAN, ERKÖLCSTAN, VALLÁSTAN, HITTAN konferencia


MEGHÍVÓ

Az Emberismeret és Etika Tanárok Egyesülete meghívja Önt

2009. szeptember 19-én (szombaton) 10-14-ig

a Háló Közösségi Központban
(V. ker. Budapest Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház. 2.em. 9.)

tartandó

EMBERTAN, ERKÖLCSTAN, VALLÁSTAN, HITTAN

konferenciájára.

Vitaindítót tart Embertan, erkölcstan, vallástan, hittan nálunk és más nemzeteknél címmel Kamarás István (a Pannon Egyetem Antropológia és Etika Tanszék)

a tanácskozásban részt vesznek:
 • Fodorné Nagy Sarolta (KGRE Tanítóképző Főiskolai Kar, Teológiai Intézet)
 • Iso Dorottya (evangélikus lelkész, Veszprém)
 • Kalina Katalin (Magyarországi Evangélikus Egyház Oktatási és Iskolai Osztály)
 • Kotschy Beáta (a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Pedagógiai Tanszék)
 • Körmendy Károly (Budapesti Egyetem Katolikus Gimnázium)
 • Márkus Gábor (Református Pedagógiai Intézet)

2009. július 24., péntek

Korlátozzák az egyházi közoktatás mozgásterét


A felvételi rendszernek az előző tanévben életbe lépő módosításai sértik az egyházi közoktatás autonómiáját – hívta fel a figyelmet lapunknak nyilatkozva Papp Kornél, a Magyar Református Egyház oktatási szakértője, és megjegyezte, hogy az elmúlt tanév során az oktatási tárcával való kapcsolattartást a párbeszéd csaknem teljes hiánya jellemezte.

Bizonyos jelek arra utalnak, hogy az iskolafenntartó egyházak mozgásterét megpróbálják egyre jobban szűkíteni – mondta lapunknak Papp Kornél, a Magyarországi Református Egyház oktatási irodavezetője. Szerinte az egész térségben, így hazánk mellett leginkább a Felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben, csökkenni látszik az egyházi közoktatás autonómiája. A szakértő rámutatott: a párbeszéd csaknem teljes hiánya jellemezte az elmúlt tanévben az egyházak és az oktatási kormányzat kapcsolatát, s az egyházi iskolákra nézve kedvezőtlenül módosították a középiskolai felvételi rendszert, amikor a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokban eltörölték, míg a négyosztályosok esetében lényegesen megnehezítették a szóbeli felvételiztetést. Ezzel ugyanis megfosztották ezen intézményeket attól a lehetőségüktől, hogy világnézeti, vallási szempontból is "górcső alá vegyék" a jelentkezőket. Papp Kornél vélekedése szerint ugyanis nem elég, ha csupán egy, az iskola által képviselt értékrenddel való egyetértésről szóló nyilatkozatot írnak alá a szülők.

Tovább a cikk folytatására. Érdemes a kommenteket is elolvasni...

2009. július 21., kedd

Doktorok Kollégiuma - Pedagógiai Szekció


MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
DOKTOROK KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK 2009. ÉVI ÜLÉSE


SZEKCIÓÜLÉS HELYE:
Budapest, Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza (Ráday u. 28.)

SZEKCIÓÜLÉS IDEJE:
2009. augusztus 26. 11 órától

SZEKCIÓÜLÉS TÉMÁJA:
„Nevelési értékeink a kálvini tanítás jegyében”


PROGRAM


A szekció elnökének, titkárának megválasztása

Nyitó áhítat:

Dr. Pávich Zsuzsanna

Előadások:

Dr. Szenczi Árpád:
A mai nevelési értékek determinációja – bevezető gondolatok

Dr. Ágoston István György:
Kálvin terápia történelmünkben

Bognárné Drs. Kocsis Judit:
Protestáns életvitel nevelőknek - Karácsony Sándor nézetei alapján

Dr. Csohány János: R
eformátus bibliafordítások, revíziók, kiadások 1590-től 1718-ig

Dr. Hódossi Sándor:
A Losonci Theológiai Szeminárium és a helyi YMCA csoport kapcsolatai 1925-1932 között

Pintér Mihály:
Egy református család a Zilahi Református Kollégiumban és Katona -Kardos Károly tanár működése a Máramarosszigeti Református Lyceumban – előadásvázlatok

Tarné Dr. Pávich Zsuzsanna:
Keresztyén nevelés a családban

Dr. Váradi Ferenc:
Irodalmi kultúra és olvasásszeretet

Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit:
A készségfejlesztés lehetséges útjai: két kísérleti program bemutatása

Zárszó

Nevelésügyi Kongresszus - zárókötet


AZ EMBER CSAK BELÜLRŐL FORMÁLHATÓ
Kálmán Attila
Pápai Református Kollégium
Tatai Gimnáziuma

Jókai Mór, a Pápai Református Kollégium egykori diákja említette, hogy az iskola arra való, hogy „Istennek, hazának, tudománynak” neveljen. Ez a hármas cél – évtizedeken keresztül – olvasható volt a pápai kollégium főépületének a homlokzatán.
1952-ben, az államosításkor, a feliratot leverték. Ott állt a fél város a téren, sokan hangosan zokogtak. 1994-ben, amikor végre az egész épületet visszakapta az egyházunk, hatalmas betűkkel újra kiírtuk a serkentő mondatot. Alig néhányan vették észre. Ez is jelzi, hogy az alig több mint négy évtized alatt az emberek jelentős része kiürült, elvilágiasodott, közömbössé vált. Ezt tudatos rombolás is segítette. Azelőtt volt Pápán katolikus, református és állami középiskola is. Az államosításkor összekeverték azoknak tanárait, diákjait és részben a felszerelését is. Jól tudták, hogy ha egy nemzetnek elveszik a hitét, nyelvét, hagyományait, közösségeit, akkor a gyökértelenné tett „néppel” azt csinálhatnak, amit csak akarnak.
Németh László szerint: „A kultúra nem tudás, nem művészi produkció, hanem valami életet szabályozó elv, amely egy embercsoport minden tagjának belső mágnese, irányítója.” (Molnár Albert zsoltárai és ritmikájuk, 1928) Ezzel az igényességgel a bennünket elárasztó rengeteg hatás közül elsősorban kettőt tekintek kultúrának: a keresztyén kultúrát és a nemzeti kultúrát. A keresztyén kultúra belső mágnese egyetlen élő személy: Jézus Krisztus. A nemzeti kultúra öszszetartó ereje pedig csodálatosan gazdag anyanyelvünk, hagyományrendszerünk, népművészetünk. A keresztyén kultúrában naponkénti bibliaolvasással és imádkozással, közvetlen, személyes kapcsolatba tudok kerülni az élő Istennel, aki előtt felelős vagyok minden gondolatomért, szavamért, cselekedetemért és mulasztásomért.
A nemzeti kultúra pedig lehetőséget ad számomra hagyományaink kutatására, őrzésére, átörökítésére. Ez örömöt okoz, gazdagabbá tesz, és segít eligazodnom az összekuszálódott értékrendű világunkban.

A tanulmány folytatása a VII. Nevelésügyi Kongresszus zárókötetében olvasható. A kötet letölthető a www.nk7.hu oldalról.

Egyházak és oktatás - tanulmányokEGYHÁZAK ÉS OKTATÁS
Educatio folyóirat 2005/III szám
Vendégszerkesztő: Pusztai Gabriella, Rébay Magdolna

Tartalomjegyzék

TanulmányokValóságKutatás közbenSzemleÖsszegzés

2009. július 20., hétfő

Meghívó


Ünnepi rendezvény az egyházi iskolák kapunyitásának 20. évfordulójára

MEGHÍVÓ

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara
tisztelettel meghívja Önt az
Egyházi iskolák a köz szolgálatában
című konferenciára, melyet

2009. augusztus 26-án (szerdán)
a PPKE BTK Campus, Stephaneum épületében
(2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 1.)
rendezünk.

A konferencia fővédnöke:
Őeminenciája Ft. Dr. Erdő Péter bíboros, a PPKE nagykancellárja

A konferencia házigazdája:
Ft. Dr. Fodor György, a PPKE rektora

A konferencia szervezésében együttműködő partnerek:
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI)
Magyarországi Evangélikus Egyház Oktatási és Iskolai Osztálya
Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatásügyi Irodája

A konferencia meghívott résztvevői:
katolikus, református, evangélikus egyházi óvodák, általános iskolák, középiskolák vezetői, pedagógusai

A konferencia szervezői:
PPKE BTK Dékáni Hivatal
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI)

A konferencián részvételi díj nincs.

Kérjük, részvételi szándékát itt jelezze.
Tel.: 06-26-375-375/2731, 2700
További információk a www.btk.ppke.hu honlapon.

Álláspályázat - Bocskai István Református Általános Iskola

Református általános iskola keres hitben járó keresztyén pedagógusokat :
 • 3 fő magyar, történelem, angol, német, fizika, kémia és ezek bármilyen párosításával rendelkező főiskolai végzettségű tanárt felsős tanári, osztályfőnöki, illetve ill. részmunkaidőben napközis nevelői, tanulószoba-vezetői beosztásba.
 • 1 fő tanítót részmunkaidős napközis nevelői beosztásba.
Az állás betöltésének feltétele 5 év szakmai gyakorlat, református életvitel, lelkészi ajánlás

Jelentkezés levélben :

Bocskai István Református Általános Iskola
2314 Halásztelek
II, Rákóczi Ferenc u. 17.
Jelentkezési határidő:

2009. 07.31.

A pályázathoz kérjük annak a lelkészi hivatalnak a címét csatolni, ahová a lelkészi ajánlás űrlapját eljuttathatjuk.
A pályázatok elbírálására személyes beszélgetés után 2009. augusztus 14-ig kerül sor.

Megpróbálják korlátozni az egyházi közoktatás autonómiáját


Újra megpróbálják korlátozni az egyházi közoktatás autonómiáját a határon túli magyar nyelvű egyházi közoktatási intézményekben és Magyarországon is - mondta Papp Kornél, a Magyarországi Református Egyház oktatási irodavezetője.
Az oktatási szakember erre annak kapcsán hívta fel a figyelmet, hogy a hétvégén Sepsiszentgyörgyön tartott Kárpát-medencei magyar református középiskolák XIV. találkozója is ezt állapította meg zárónyilatkozatában.
Beszélt arról, hogy Ukrajnában, Kárpátalján nem teszik lehetővé, hogy a szaktárgyakból anyanyelvi érettségi vizsgát lehessen tenni. A továbbtanuláshoz azonban emelt szintű ukrán nyelvi érettségi vizsga szükséges, miközben hiányoznak az ukrán nyelv hatékony tanításának tárgyi és módszertani feltételei, s ezért a diákokkal szemben támasztott követelmények irreálisak - állapította meg.
Problémaként említette, hogy Romániában, Erdélyben több helyen - magánszemélyeket felhasználva felperesként - indítottak pert, hogy elvegyék a kárpótláskor az államtól visszakapott egyházi épület tulajdonjogát. További nehézséget jelent az is, hogy az egyházi iskolák európai uniós pályázatainak benyújtásához az önkormányzatoknak kell bérbe adni az iskolák épületét - mutatott rá.
Itt az intézmények és osztályok indításának központi engedélyeztetése is gátolja a magyar nyelvű egyházi intézményrendszer fejlesztését. A megyei oktatási hivatalok döntenek ugyanis arról, hány osztály indulhat az egyes iskolákban, így még akkor sem biztos, hogy indulhat egy osztály, ha a feltételek adottak - emlékeztetett.
A Szlovákiában nemrég elfogadott nyelvtörvény szintén veszélyezteti a magyar nyelvű közösségeket, köztük az egyházi iskolákat is - tette hozzá.
Papp Kornél szerint Magyarországon a középiskolai felvételi rendszert az egyházi iskolák számára kedvezőtlenül módosították azzal, hogy a 6 és 8 osztályos gimnáziumokban eltörölték a szóbeli felvételit, míg a 4 évfolyamosokban is meghatározták, hogy a 400-ból maximum 100 pontot számíthatnak be a szóbeli felvételi vizsga eredményeként.
Ezzel viszont nem derül ki, melyik felvételiző diák elkötelezett a református hagyományok iránt, nehezebb kiszűrni, kik azok, akiket egy református gimnázium szívesen látna a sorai között - vélekedett.
Ezek a jelenségek arra utalnak, hogy térségünkben nem érvényesülnek maradéktalanul az Európai Unió és az Európa Tanács elvei. Továbbá sérülnek az egyes országok alkotmányában és törvényeiben rögzített szabadságjogok, elsősorban a lelkiismereti- és vallásszabadsághoz, az anyanyelvi oktatáshoz és a szabad iskolaválasztáshoz való jogok - közölte.
Az oktatási szakember kitért arra is, hogy a Kárpát-medencei Református Oktatási Alappal - amelyben eddig már mintegy 40 református intézmény vesz részt - támogatni tudják anyagilag a nehéz helyzetbe került iskoláikat. Ennek keretében a határon túli intézmények is befizetők lehetnek minden tanuló után ezer forinttal, ám a tendencia mégiscsak az, hogy a zömmel magyarországi befizetéseket a külföldi magyar református intézmények között osztják szét.

Forrás: reformatus.hu

Zárónyilatkozat


A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK
XIV. TALÁLKOZÓJA
Sepsiszentgyörgy, 2009. július 9-12.

Mi, a Kárpát-medence magyar református középiskoláinak küldöttei: igazgatók, tanárok, diákok 2009. július 9-12. között tizennegyedik alkalommal találkoztunk, ezúttal Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön. Testvéri közösségben tájékozódtunk az egymás országaiban folyó magyar anyanyelvű oktatásról, kiemelten a református intézmények eredményeiről és gondjairól.

1. Isten iránti hálával fogadtuk a Kárpát-medencei református egyházak és egyháztestek hivatalosan is kinyilvánított egyházalkotmányi egységét, amelynek dokumentumát 2009. május 22-én Debrecenben írták alá. Készek vagyunk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy ez az egység a napi gyakorlatban is jelen legyen, és erősödjék a Kárpát-medencei magyar református iskolarendszerben is.
2. Az erdélyi és kárpátaljai testvéreink kifejezik köszönetüket a Magyarországi Református Egyháztól és annak intézményeitől kapott eddigi támogatásokért. Mindnyájan örömmel üdvözöljük a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap létrehozását, és megerősítjük csatlakozási szándékunkat. Felkérjük egyházunk vezetőit, hogy az Alap céljairól széles körben nyújtsanak tájékoztatást, és igyekezzenek annak támogatására külső forrásokat is bevonni.
3. Érdeklődéssel tájékozódtunk az elmúlt év testvériskolai és szakmai-pedagógiai intézményi kapcsolatairól, és ösztönözzük ezek bővítését. Felkérjük a budapesti és a kolozsvári székhelyű református pedagógiai intézeteket, hogy egymással egyeztetve évente mérjék fel, és tanácsaikkal segítsék a határon átnyúló testvériskolai és szakmai kapcsolatokat (osztálykirándulások, versenyek, cserediák-programok, ösztöndíjak, tapasztalatcserék, konferenciák, táborozások - stb.). Az erről készült összegzést tegyék közzé a református egyházi sajtóban és pedagógiai kiadványokban.
4. Fontosnak tartjuk gyülekezeteinkben és más egyházi közösségeinkben tudatosítani református óvodáink és iskoláink küldetésének jelentőségét. Ennek érdekében kérjük a gyülekezeteket és a lelkipásztorokat, hogy személyre szólóan tartsák számon a fiatalokat, és irányítsák őket református oktatási intézményeinkbe. A református nevelés-oktatás közügy, amely egyéni és közösségi áldozatvállalás nélkül nem működhet.
5. Örömmel tudatjuk, hogy mind a szülői visszajelzések, mind a pedagógiai szakmai kutatások azt igazolják, hogy a református oktatás színvonalas intézményeket jelent, a Kárpát-medencében közel 200 feladatellátási helyen. Kérjük, hogy a szakpolitikusok döntéseikben vegyék figyelembe a magyar református iskolarendszer sajátosságait és igényeit.
6. A sajátosságok között meghatározó az egyházi oktatás autonómiája, amelynek korlátozására ismételten kísérletek történnek:
 • Ukrajnában Kárpátalján nem látjuk biztosítottnak a szaktárgyak anyanyelven történő érettségi vizsgájának feltételeit. Hiányoznak az ukrán nyelv hatékony tanításának tárgyi és módszertani feltételei, így jelenleg diákjaink számára a továbbtanuláshoz szükséges emelt szintű ukrán nyelvi érettségi vizsga követelményei irreálisak.
 • Romániában Erdélyben az ingatlanviszonyok rendezetlensége, valamint az intézmények és osztályok indításának központi engedélyeztetése gátolja a magyar nyelvű egyházi intézményrendszer megfelelő fejlesztését.
 • Szlovákiában Felvidéken a most elfogadott nyelvtörvény veszélyezteti a magyar közösségeket, köztük az egyházi iskolákat is.
 • Magyarországon a középiskolai felvételi rendszer számunkra is kedvezőtlen módosításai gátolják a református iskolák önazonosságának és hagyományainak további erősödését.
Ezek a jelenségek arra utalnak, hogy térségünkben nem érvényesülnek maradéktalanul az Európai Unió és az Európa Tanács elvei. Továbbá sérülnek az egyes országok alkotmányában és törvényeiben rögzített szabadságjogok, elsősorban a lelkiismereti- és vallásszabadsághoz, az anyanyelvi oktatáshoz és a szabad iskolaválasztáshoz való jogok.
Kérjük az egyházi és az állami döntéshozó testületeket, hogy az emberi és közösségi jogokat figyelembe véve méltányolják észrevételeinket, és segítsék intézményeink értékteremtő és értékmegőrző tevékenységét.

Arany János Református Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon - Nagykőrös
Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium - Székelyudvarhely
Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium - Budapest
Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium - Hódmezővásárhely
Bethlen Gábor Kollégium - Nagyenyed
Bocskai István Ref. Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Halásztelek
Csokonai Vitéz Mihály Ref. Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium - Csurgó
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona - Debrecen
Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és Kollégium - Nagyecsed
Erdélyi Református Egyházkerület, Tanügyi Osztály - Kolozsvár
Gödöllői Református Líceum, Gimnázium és Kollégium - Gödöllő
Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola - Makó
Kecskeméti Református Gimnázium - Kecskemét
Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma - Kiskunhalas
Kolozsvári Református Kollégium - Kolozsvár
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon - Miskolc
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium - Budapest
Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium - Kaposvár
Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium - Nagyvárad
Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatásügyi Iroda - Budapest
Marosvásárhelyi Református Kollégium - Marosvásárhely
Nagyberegi Református Líceum - Nagybereg
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma - Pápa
Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma - Tata
Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája - Pécs
Péterfalvai Református Líceum - Péterfalva
Református Gimnázium - Kisvárda
Református Kollégium - Kézdivásárhely
Református Kollégium - Sepsiszentgyörgy
Református Pedagógiai Intézet - Budapest
Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziuma - Tiszakécske
Romániai Református Pedagógiai Intézet - Kolozsvár
Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája - Sárospatak
Szegedi Kis István Ref. Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium - Békés
Szegedi Kiss István Ref. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium - Mezőtúr
Szentendrei Református Gimnázium - Szentendre
Técsői Református Líceum - Técső
Wesselényi Református Kollégium - Zilah

Forrás: reformatus.hu